login: demoen

password: demoen

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. 

 1. Administratorem danych osobowych usługobiorców-osób fizycznych i danych firmowych jest firma JDExperts sp. z o.o. z siedzibą 02-796 Warszawa, ul. Migdałowa 4, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 951-22-60-588.
 2. Administrator przetwarza dane potrzebne do wystawiania faktur za wykonane usługi dla osób fizycznych i firm. Dane kontaktowe numery telefonów i adresy poczty elektronicznej w celu kontaktu z klientem. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia z Administratorem umowy o świadczeniu usług.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe usługobiorców w następujących celach:
  – zawarcie i wykonanie łączącej strony umowy, w szczególności należyte wykonanie usług i rozpatrywanie reklamacji.
  – wypełnianie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych.
  – przekazania danych osobom trzecim – kurierom i przewoźnikom za zgodą właściciela danych.
 4. Administrator będzie przechowywał dane osobowe na czas trwania umowy, na czas w którym nakazują to Administratorowi przepisy prawa, do momentu cofnięcia zgody przez usługobiorcę.
 5. Usługobiorcy przysługuje prawo:
  – dostępu do swoich danych,
  – prawo do sprostowania,
  – prawo do usunięcia swoich danych,
  – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  – w celu dokonania zmian lub niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych, usługobiorca proszony jest o kontakt telefoniczny pod numerem 22 255 3830 lub pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 6. Usługobiorca ma prawo wnieść skargę do Prezesa Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
 7. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę danych osobowych usługobiorców przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych usługobiorców zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby dane te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.

 

Pliki cookies:

Uprzejmie informujemy, że podczas korzystania ze strony internetowej www.jdexperts.pl mogą być przetwarzane informacje:

- dotyczące rodzaju urządzenia, lokalizacji (kraj, region), systemu operacyjnego i podobne, nie identyfikujące konkretnej osoby i przez to nie stanowiące „danych osobowych”. Dane te służą celom statystycznym oraz zapewnieniu jak najlepszej pracy strony internetowej.

- ponadto przetwarzane są informacje służące do „remarketingu”, czyli ponownego wyświetlania reklam m.in. przez wyszukiwarkę Google.

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.